MD, specialist in dental prosthodontics

Ewa Chomik

Active Member of the Polish Academy of Aesthetic Dentistry

She graduated from the Faculty of Medicine and Dentistry at the Medical University of Gdansk, and after completing her postgraduate internship, she began her scientific and didactic work at the Department of Dental Prosthetics as an assistant. The scientific research she conducted on dental stem cells, resulted in the defense of her doctoral thesis in 2012. At the same time, she was also undergoing specialty training in the field of dental prosthodontics, culminating in the submission of the State Specialty Examination in November 2016.

Taking part in numerous national and international courses and congresses, also as a lecturer, she implemented and developed the acquired skills in her daily clinical practice. She has authored and co-authored numerous clinical papers presented at the European Academy for Osseointegration congress in Rome (EDA 2014), Stockholm (EDA 2015) and Paris (EDA 2016). As an active member of the Polish Academy of Aesthetic Dentistry (PASE), he participates in its training meetings, learning from the greatest names in prosthodontics and aesthetic dentistry.

The azimuth of professional work invariably remains for Dr. Ewa the techniques of restoration of tooth function and aesthetics on the basis of virtual smile planning, both on the patient’s own teeth and on dental implants.

She is a doctor by vocation, for whom sensitivity to human needs is not only the embodiment of one’s own soul, but also an important part of building a sense of security and trust for his patients.

dr n. med., specjalista protetyki stomatologicznej

Ewa Chomik

Członek Aktywny Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej

Ukończyła kierunek lekarsko-dentystyczny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a po odbyciu stażu podyplomowego rozpoczęła pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej jako asystent. Prowadzone badania naukowe nad komórkami macierzystymi pochodzenia zębowego, zaowocowały w 2012 roku obroną pracy doktorskiej. W tym samym czasie odbywała również szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie protetyki stomatologicznej, zakończone złożeniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w listopadzie 2016 roku.

Biorąc udział w licznych krajowych i zagranicznych kursach oraz kongresach, również jako wykładowca, wdrażała i rozwijała pozyskane umiejętności w swojej codziennej praktyce klinicznej. Jest autorką i współautorką licznych prac klinicznych prezentowanych podczas kongresu European Academy for Osseointegration w Rzymie (EAO 2014), w Sztokholmie (EAO 2015) i Paryżu (EAO 2016). Jako aktywny członek Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE) uczestniczy w organizowanych przez nią spotkaniach szkoleniowych, ucząc się od największych sław protetyki oraz stomatologii estetycznej.

Azymutem pracy zawodowej niezmiennie pozostają dla dr Ewy techniki odbudowy funkcji i estetyki zębów na bazie wirtualnego planowania uśmiechu, zarówno na zębach własnych pacjenta, jak i na implantach stomatologicznych.

Jest lekarzem z powołania, dla którego wrażliwość na ludzkie potrzeby to nie tylko uosobienie własnej duszy, ale także istotny element budowania poczucia bezpieczeństwa i zaufania swoich Pacjentów.